Aiptasia Eating Filefish (Acreichthys tomentosus) Captive Bred

DESCRIPTION:

Size: 0.75-1.25"